Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan INTERVIEWplus B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. INTERVIEWplus B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie(s) van INTERVIEWplus B.V. INTERVIEWplus.nl is een open platform: op de daartoe beschikbare plaatsen kan iedereen een bijdrage leveren in de vorm van het plaatsen van een link naar een interview [met beschrijving en mening] en/of zijn/haar mening over interviews delen. INTERVIEWplus.nl behoudt zich het recht voor om interviews, meningen of recensies niet te plaatsen of in te korten of te bewerken zolang de strekking van de boodschap niet wordt gewijzigd. INTERVIEWplus B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@INTERVIEWplus.nl

INTERVIEWplus B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. INTERVIEWplus B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Disclaimer beeldmateriaal

Op INTERVIEWplus.nl wordt voornamelijk beeldmateriaal van derden beschikbaargesteld. Waar gebruik is gemaakt van beeldmateriaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat foto's niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan. Neem hiervoor contact op met de hoofdredactie van INTERVIEWplus.nl [via: info@INTERVIEWplus.nl].

Gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Links naar andere websites

Op deze site treft u ook links aan naar andere websites. INTERVIEWplus B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig,van de site die u bezoekt.